آیا با فرض «همه‌جان‌انگاری»، مساله دشوار خودآگاهی حتی برای کوچک‌ترین ذرات هستی هم معنا دارد؟ آیا حتی الکترون ها هم زندگی درونی دارند