راهنمای ساخت شنت برای افزودن گام‌های اندازه‌گیری اضافی برای سنجش جریان‌های زیاد با مولتی‌مترهای معمولی که فقط تا 10 آمپر را می‌سنجند ساخت شنت برای سنجش جریان های زیاد با مولتی متر معمولی