.

.

در اینجا از یک کلید فشاری «دو پل - دو راهه» (DPDT) با 6 کنتاکت برای تغییر دادن جهت چرخش محور الکتروموتورهای کوچک جریان مستقیم استفاده کرده ایم. البته به همین روش می توان جهت چرخش الکتروموتورهای تک فاز جریان مستقیم بزرگ تر را نیز تغییر داد و موتور را «چپ گرد» یا «راست گرد» کرد.

.

Left-Right Switch.

.

نکته ی مهم در مدار ساده ی ما، اتصال ضربدری کنتاکت های «عادی- باز» و «عادی- بسته» ی دو کلید به یکدیگر است که باعث می شود با هر بار فشار دادن کلید، مسیر و جهت اِعمال ولتاژ به پایه های آرمیچر تغییر کند.   

.

.