.

.

برای انجام کارهای بزرگ لزوما نیازی به زور و قدرت زیاد نیست، کافیست تفکر بزرگی داشت، چنانکه ...

.

با یک باتری قلمی می توان آتش به پا کرد:

.

 http://www.aparat.com/v/1EsD3

.

.

و با یک حبه قند می توان آسمانخراشی را واژگون ساخت:

.

http://www.aparat.com/v/4McPL

 .

.

.