.

.

در ایستگاه رادیویی واحد مراقبت ساحلی آلمان اتفاق افتاد...

.

http://www.aparat.com/v/yKFpv

.

انگلیسی چقدر مهم است

.

.