.

.

در اینجا یک مدار موّلد شکل موج با «عملکرد مرحله ای» داریم که در آن دامنه ی موج در هر گام به وسیله ی یک پتانسیومتر (R1 تا R4) انتخاب می شود. در صورتی که هنگام ساخت این دستگاه چینش پتانسیومترها را با ترتیب زمانی و به صورت مرتب پشت سر هم در نظر بگیریم و آنها را از نوع "ولوم های کشویی" انتخاب کنیم، مانند دستگاه های «ایکوآلایزر گرافیکی»، موقعیت سرولوم ها نشان دهنده ی شکل موج خروجی خواهد بود.

.
150704_Waveform_Generator.

فرکانس مدار نوسانگر با 555 توسط مقاومت R5 و یکی از دو خازن C1 یا C2 تعیین خواهد شد. مقادیر این قطعات معین می کنند که پهنای پالس های تولیدی مدار نوسانگر (طول زمان مرحله هایی که شکل موج نهایی را تشکیل خواهند داد) چقدر باشد. روشن است که فرکانس نوسانگر نیز در همین جا تعیین می شود. پتانسیومتر R5 محدوده ی تغییرات فرکانس در هر گام فرکانسی را تنظیم می کند. گام فرکانس با در مدار قرار گرفتن یکی از خازن های پیش گفته توسط کلید S1 انتخاب می شود. خروجی 555 به «ورودی ساعت» شمارنده ی ده دهی 4017 داده شده است. در هر زمان فقط یکی از خروجی های 4017 در «تراز منطقی 1» قرار می گیرد. پتانسیومترهای واقع روی هر خروجی 4017، بر حسب موقعیت سر لغزان آن، ولتاژ آن خروجی را متناسباً تقسیم می کند و در نتیجه تعیین می کند که دامنه ی شکل موج نهایی در آن مرحله در چه ارتفاعی قرار داشته باشد.

در مدار ما فقط 4 خروجی Q0، Q3، Q6 و Q9 مورد استفاده واقع شده اند، ولی برای به دست آوردن شکل موج های دقیق تر لازم است که همه ی خروجی های 4017، به استثنای خروجی «ده بر یک» (Carry Out)، به همین ترتیب به کار گرفته شوند.

حالا گوشه ها و تیزی های موج ترکیبیِ حاصل در خروجیِ شبکه ی پتانسیومترها، به وسیله ی مدار صافی شامل R13، C4 و C5، قیچی شده و به صورت موجی خوش تراش با انحناهای زیبا درآورده می شود. این موجِ فیلتر شده به ورودی آی.سی. تقویت کننده ی صوتی (LM386 یا هر تقویت کننده ی صوتی دیگری) داده می شود و با توان کافی در خروجی مدار در اختیار قرار خواهد گرفت.

در صورتی که میل دارید این مدار را برای فرکانس های بالاتر بسازید، بجای LM386  از یک تقویت کننده ی عملیاتی مانند 741 استفاده کنید.

پتانسیومترها باید از نوع «خطی» (Linear) انتخاب شوند. این پتانسیومترها معمولا با درج حرف A پس از مقدار اهمی آنها مشخص می شوند (مثال: 10k A). منحنی تغییرات اهمی به ازای حرکت یکنواخت سر لغزنده (یا در نمونه های معمولی: زاویه ی چرخش محور) در پتانسیومترهایی که با حرف B مشخص می شوند، به صورت لگاریتمی است.

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2015-07-05 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.