.

.

گاهی پیش می آید که دیود زینری با ولتاژ دلخواه مان را در دسترس نداریم. در اینجا با استفاده از مشخصه یِ ولتاژیِ پایداری که تعدادی از افزاره (قطعه) های الکترونیکیِ معمولی در میان پایانه های (اتصالات) خود ایجاد می کنند، مدارهای ساده ای پرداخته و ساخته شده اند که از آنها می توان به جای دیود زینر بهره گرفت. چون هر یک از این افزاره ها «ولتاژ شکست» ویژه ی خود را دارند، می توان با مداربندی انواع آنها به صورت پیاپی (سری)، ولتاژهای زینر گوناگونی به دست آورد.

.

Zener-1.

.

Zener-2

.

شش مدار بالا نمونه هایی از مدارهای زینر هستند که در آنها از ویژگی های افزاره های دیگر به تنهایی یا در همکاری با یک دیود زینر استفاده به عمل آمده است. کمترین ولتاژ زینر 0/6 ولت است که با گذر دادن جریان اندکی بین 1 تا 3 میلی آمپر از میان یک دیود سیلیسومی معمولی، می توان آن را به وضعیت رسانش (شکست) بُـرد. روشن است که دو دیود سری با هم ولتاژ زینری برابر 2 × 0/6 ولت یعنی 1/2 ولت ایجاد می کنند. بجای دیود می توان از ال.ای.دی. نیز استفاده کرد. فقط باید دانست که ولتاژ شکت دیودهای نورافشان به رنگ پرتوهای آنها بستگی دارد و مقادیر متفاوتی دارند. استفاده از ولتاژ شکست پیوند بیس-امیتر ترانزیستورهای کوچک، که به صورت وارونه در مدار قرار گفته باشند، از راه حل های خیلی رایج طراحان مدار است. ترانزیستورهای مختلف دارای ولتاژ شکست های متفاوت هستند.

یک «زینر قدرت» را می توان از ترکیب یک زینر معمولی با یک ترانزیستور پرداخت و ساخت. ولتاژ «زینر قدرت» به دست آمده، به دلیل وجود ولتاژ شکست پیوند بیس-امیتر ترانزیستور، همواره 0/6 ولت بالاتر از ولتاژ زینر خواهد بود. توان مدار به نوع ترانزیستور به کار رفته و جریان مجاز کلکتور و ضریب تقویت آن بستگی خواهد داشت.

.

Zener-4

.

البته، باید به یاد داشت که به کارگیریِ پیوسته ی مداری مانند مدار بالا با 20 وات مصرف نیرو به صورت تلف گرمایی مترادف است و به جای آن می توان مدارهای بهتر و کم مصرف تری را به کار گرفت. اما در کوتاه مدت و برای آزمایش، مدار ساده و مناسبی است.

.

Zener-3.

راه حل بهتر، استفاده از مدارهای بالا است. البته هر دو مدار یکسان هستند و تنها تفاوت آنها در مقدار اهمی مقاومت سری با چشمه ی ولتاژ است. در هر دو مدار ولتاژ تثبیت شده ی خروجی 5 ولت است، اما مدار سمت راست جریان دهی بیش تری نسبت به مدار همسایه ی خود دارد.

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2015-07-06 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.