.

..

توافق تاریخی میان ایران و 5+1 را شادباش می گویم و امیدوارم کشور و ملت بزرگ ایران با سرافرازی به سوی آینده ای به مراتب بهتر به پیش برود.

اما آیا هیچ فکر کرده اید که به عنوان یک علاقه مند به الکترونیک، برای روزهایی همچون این روزهای شادی و امید، و روزهای دیگری که در آنها احساس و عواطف انسانی خودی نشان می دهند، چه چیزی برای عرضه کردن داریم؟

چگونه می توانیم دلی را شاد کنیم و یا از فردی تشکر کنیم یا به سادگی، با دادن هدیه ای غیرمنتظره، دل او را به دست بیاوریم؟ در اینجا ایده هایی از این دست عرضه شده اند که خیلی ویژه هستند: از چیزهایی برای روی میز کار تا پوشیدنی و انداختنی و تا ... کارت اسپندارمذ برای محبوب شما...

.


.

.