.

.

الزامات حفاظتی، در بیشتر موارد، بکار گیری «مدار قطع کن های خطای زمین» یا همان کلید های «حفاظت از جان» را که در انگلیسی به آن ها ground fault circuit interrupter  و در آلمانی FI-Schalter می گویند، در انشعاب های شبکه ی برق مصرف کنندگان خانگی و صنعتی اجباری کرده است. چند و چون کارکرد چنین وسیله ای به پدیدآمدن تفاوت سطح جریان در دو سیم، یکی سیم فاز و دیگری سیم نول شبکه ی برق، و مقایسه ی آنها با هم، بستگی دارد.

بیایید مصرف کننده ای را در نظر بگیریم، مثلاً یک موخشک کن یا یک ریش تراش برقی را. هنگامی که این مصرف کننده ها سالم باشند و کارکرد درستی داشته باشند، به شکل ساده شده ای که در تصویر زیر دیده می شود، کار خواهند کرد.

.

محافظت از خطای زمین-1

.

با وجود این که مقدار زیادی جریان الکتریکی از شبکه ی برق کشیده می شود، روی پیچش های یکسان دو سیم پیچ اصلی که روی هسته ی ترانسفورمر پیچیده شده اند، جریان هایی برابر و در جهت مخالف یکدیگر گذر می کنند. بنابراین، جریانی روی پیچش سوم یا «پیچش حسگر جریان» که آن هم روی این هسته پیچیده شده است، پدیدار نمی شود و در نتیجه هیچ سیگنالی از آن به بیرون فرستاده نمی شود.

حال اگر یک خطای اتصال زمین در سمت فاز اتفاق بیفتد، هر چیزی مثل جرقه زدن، بو دادن و دودکردن ممکن است اتصالی را همراهی کند! لذا، در چنین وضعیتی، فهمیدن این که اتصالی بروز کرده، کار سختی نیست!

اما اگر خطای اتصال زمین در سمت نول پیش بیاید، از آتش بازی خبری نخواهد بود و از نظر «پیروتکنیکی» آرامش همچنان برقرار خواهد ماند، اما توازن جریانی در مدار ما مطابق با تصویر زیر بهم خواهد خورد.

.

محافظت از خطای زمین-2

.

خطای اتصال زمین بخشی از جریان پیچش پایینی را شنت کرده و از مسیر زمین عبور می دهد. در نتیجه، به همین اندازه جریان کمتری از پیچش مذکور گذر خواهد کرد و حاصل جمع جبری جریان مسیر فاز و جریان نول دیگر صفر نبوده، بلکه مقداری است که با شدت اتصالی تناسب دارد. این «فلوی جریان خطا» روی سیم پیچ حسگر القا شده و سیگنالی بر روی آن ایجاد خواهد کرد.

با این روش، عدم توازن مدار و اختلاف جریان هایی در حد چند میلی آمپر قابل آشکارسازی هستند، حتی اگر جریان نامی مصرف کننده چندین آمپر باشد.

سیگنال خروجی از پیچش حسگر را می توان برای به کار انداختن یک «رله جریان» که مسیر برق شبکه به مصرف کننده را قطع می کند، مورد استفاده قرار داد.

.

.

منبع:

http://www.edn.com

.

.

مطالب مرتبط:

http://etesalkootah.ir/1394/04/27/Earth_Ground_Chassis_Body

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2015-09-02 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.