.

.

سنجش از دور آلودگی هوا با اکسید نیتروژن در جهان با ماهواره

.

خدمت ماهواره ها به مطالعه ی آب و هوای زمین از چهل سال پیش آغاز شده است. حالا،  کیفیت هوای زمین و آلودگی ناشی از انتشار دی اکسید نیتروژن توسط ماهواره ها و از فاصله ی دور سنجیده می شود.

در این روزها که هوای تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر به طور ممتد در وضعیت غیرسالم قرار دارد، دیدن این فیلم خالی از لطف نیست:

                        

http://www.aparat.com/v/ZiLqp

 

.

آلودگی هوا با اکسید نیتروژن در جهان

.

.

منبع:

https://www.nasa.gov

.

.