.

.

روبرو شدن با این چالش خیلی پیش می آید که بخواهیم جریان هایی در حد میکروآمپر را بسنجیم و اندازه بگیریم. در بیش تر موارد ویژگی های تجهیزی که جریان آن باید سنجیده شود، اجازه نمی دهد که افت ولتاژ زیادی به آن تحمیل شود، و مثلاً به ازای یک دامنه ی اندازه گیریِ 50 میکروآمپری (Full scale)، افت ولتاژی در حدود 200 میلی ولت که گام اول اکثر مولتی مترها را تشکیل می دهد، در مدار اندازه گیر خود داشته باشیم.

مداری که در این جا نشان داده شده، در چنین مواردی به کار می آید. با این مدار می توان جریانی برابر 50 میکروآمپر را با افت ولتاژی در حدود 13 میلی ولت روی «مقاومت شنت» اندازه گیری کرد. با عبور جریان از مقاومت 270 اهمی (مقاومت شنت)، افت ولتاژی بر دو سر آن پیدا می شود که با مقدار جریان عبوری متناسب است. این ولتاژ توسط یک تقویت کننده ی عملیاتی ساده (تیپ 741 و یا LF356) تقویت شده و به ابزار نشان دهنده فرستاده می شود.

.

مداری برای اندازه گیری جریان های کوچک با شرط افت ولتاژ کم

.

این مدار، یک مدار کلاسیک و شناخته شده ی «تقویت کننده ی تفاضلی» است.

مقاومت شنت طوری انتخاب می شود که به ازای نمایش رقم 200 میلی ولت، روی آن ولتاژی برابر 13 میلی ولت افت کرده باشد.

برای حفظ دقت اندازه گیری از یک «پتانسیومتر چند دور» 100 کیلواهمی در مسیر «آفست» مدار مجتمع استفاده شده است و طوری تنظیم می شود که در ابزار نشان دهنده در حالت بی کاریِ مدار، «خطای آفست» تقویت کننده ی عملیاتی را جبران کرده و مقدار خروجی آن را صفر نشان دهد. علاوه بر این، در این دستگاه و در تمام دستگاه های اندازه گیری دیگر، برای پایدار کردن دقت اندازه گیری ها باید ولتاژهای تغذیه ی مدار از یک منبع تثبیت شده (رگوله) تامین شده باشند.

.

.

منبع:

نشریه Funkschau

.

.

مطالب مرتبط:

 

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2016-10-21

ALL RIGHTS RESERVED ©  2015 www.etesalkootah.ir

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو، تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" به عنوان منبع مجاز است.