.

.

مداری که دارای دو حالت پایدار باشد، با نام «بی استابل» شناخته شده است. برای ساختن چنین مداری راه های زیادی وجود دارد، اما ما اینجا می خواهیم این مدار را با افزاره ها و قطعات مجزا (Discrete) بسازیم.

.