.

.

سامانه‌ی شناسه‌ی‌DE[1]

1.1.             شناسه‌های‌DE در تشکیلات اداری داخلی باشگاه رادیوآماتوری آلمان  و VFDB[2] به منظور تسهیل در مدیریت کارت‌های تایید تماس در خدمت شناسایی و تعیین هویت شنیدگرهای آماتورِ ثبت شده قرار دارد.

1.2.             شناسه‌ی‌DE از پیشوند DE، یک رقم و یک گروه سه تایی حروف، مانند DE1SWL تشکیل یافته است. صدور این شناسه بر اساس تقسیم‌بندی زیر است:

.

نحوه و رده های تقسیم بندی شناسه های شنیدگری موج کوتاه

.

این سامانه امکان صدور تا 175,760 شناسه را ایجاد می‌کند.

.

 1. 2.                  اعطای شناسه‌ی‌DE

2.1.             شناسه‌های‌DE در دفتر مرکزی باشگاه رادیوآماتوری آلمان صادر می‌شوند. همه‌ی درخواست‌ها و پرسش‌ها در این مورد باید مستقیم به این مکان فرستاده شوند.

2.2.             شناسه‌ی‌DE تنها بر اساس ارایه‌ی یک درخواست‌نامه‌ی ویژه صادر می‌شود. روند اداری به شرح زیر می‌باشد.

2.3.             شناسه‌های‌DE به دارندگان آنها اعطا خواهد شد و می‌توانند به دلیل معتبر و به ویژه به خاطر نقض قوانین و مقررات نوشته یا نانوشته‌ی رادیوآماتوری بازپس‌گرفته شوند.

2.4.             شناسه‌ی‌DE به شکل یک گواهی‌نامه به دارنده‌ی آن اعطا می‌شود و قابل انتقال نیست.

.

 1. 3.                  پیش‌شرط‌های ارایه‌ی درخواست

3.1.             هر هموند باشگاه رادیوآماتوری آلمان و یا VFDB می‌تواند درخواست دریافت شناسه‌ی‌DE کند، در صورتی که یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

 • درخواست‌کننده دارنده‌ی جواز رادیوآماتوری باشد، یا
 • قهرمان دریافت رادیویی در آلمان باشد، یا
 • آزمون‌DE را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد.

3.2.             شناسه‌ی‌DE می‌تواند به دلایل خاص (مانند نقص‌عضو متقاضی) خارج از مقررات توسط مرکز صدور اعطا گردد.

.

 1. 4.                  تقدیم درخواست صدور یک شناسه‌ی‌DE

4.1.             برای دادن درخواست صدور یک شناسه‌ی‌DE فرم‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده که در دفتر باشگاه و در انجمن‌های محلی رادیوآماتوری در اختیار درخواست‌کنندگان قرار داده می شود. این فرم‌ها در کنار مشخصات شناسایی، دربردارنده‌ی نتیجه‌ی آزمون یا مجوز رادیوآماتوری هستند. پر کردن دقیق و کامل این فرم ها از بروز هر گونه سوء‌تفاهم و مراجعه‌های وقت‌گیر بعدی پیش‌گیری می‌کند.

.

فرم درخواست شرکت در آزمون دریافت شناسه ی شنیدگری موج کوتاه

.

4.2.             لزومی به همراه‌کردن فتوکپی از گواهی‌های رادیوآماتوری یا تقدیرنامه‌ها و گواهی‌های قدیمیِ DE وجود ندارد. تنها فرستادنِ فرم پر‌شده و گواهی مدیر انجمن محلی کفایت می‌کند.

4.3.             کارمزد رسیدگی به درخواست 5 یورو است که به صورت اسکناس به همراه درخواست فرستاده می‌شود. در صورت ارسال چند درخواست از یک انجمن محلی، می‌توان به جای پول نقد، یک برگ چک پیوست درخواست نمود.

4.4.             در صورتی که دوره‌های آموزشی به یک آزمون‌DE ختم شوند، مدیران دوره‌ها می‌تواند با هماهنگی قبلی با واحد صادرکننده‌ی گواهی، پیش از تاریخ برگزاری آزمون درخواست‌های مربوطه را ارایه دهند. پس از آن، گواهی‌های آماده شده با شناسه‌های‌DE ، همگی با هم، به مدیران دوره‌ها داده می‌شود تا میان دارندگان آنها توزیع شوند. همه‌ی جزییات روند این فعالیت باید به موقع با واحد صادرکننده‌ی گواهی‌ها هماهنگ گردد.

.

 1. 5.                  درخواست شناسه‌DE با ترکیب دلخواه الفبایی

5.1.             دریافت یک شناسه با ترکیب الفبایی دلخواه را می‌توان در قسمت مربوطه در فرم درخواست وارد کرد. واحد صدور شناسه در محدوده‌ی امکانات خود این درخواست‌ها را مد نظر قرار خواهد داد.

5.2.             هیچ حقی برای دریافت شناسه‌ای مطابق میل برای هیچ دریافت‌کننده‌ای وجود ندارد. اعطای این شناسه‌ها بر اساس روندی دقیق می‌باشد و بر حق عمومی "هر که زودتر آمد، بهتر را می‌برد" استوار است.

5.3.             اگر در درخواستی هیچ ترکیبِ الفباییِ دلخواهی تقاضا نشده باشد، به درخواست‌کننده شناسه‌ای با یک ترکیب از الفبای مرتبط با مشخصات او (مانند حروف آغازین نام و نام خانوادگی و شهر محل اقامت) برای وی صادر می‌شود. از طریق چنین ترکیب‌هایی کار مدیریت‌های منطقه‌ایِ توزیع کارت‌های تایید تماس تسهیل می‌گردد.

5.4.             پس از هماهنگی با «دفتر مرکزی صدور» این امکان نیز موجود است که شناسه‌های مشابه و یا شناسه‌هایی با شماره‌ی ترتیب (شماره مسلسل) برای انجمن‌های محلی (منطقه‌ای) رزرو شود.

 

 1. 6.                  تغییر در یک شناسه‌ی‌DE

6.1.             وقتی یک شنیدگر موج کوتاه «قهرمان دریافت آلمان» می‌شود، به او یک شناسه به صورت DE0... اعطا می‌شود. برای کسب این شناسه، تقدیم تقاضایی از طرف درخواست‌کننده، همراه با تاییدیه‌ی کارشناس، ضروریست. در صورت امکان پسوند این شناسه به صورت همان ترکیب الفبایی در شناسه‌ی عادیِ درخواست‌کننده حفظ خواهد شد، هر چند که این امر هیچ حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌کند.

6.2.             بنا به هیچ علتی و تحت هیچ شرایطی، به جز آن چه که در بند 6.1 آمده، یک شناسه‌ی‌DE تغییر داده نخواهد ‌شد.

 

 1. 7.                  ارسال گواهی‌نامه‌ها

7.1.             برای هر متقاضی واجد شرایط، گواهی‌نامه‌ای همراه با شناسه‌ی‌DE شخصی او صادر می‌گردد. تنها پس از این زمان است که درخواست‌کننده می‌تواند این شناسه را مورد استفاده قرار دهد.

7.2.             گواهی‌نامه‌های‌DE که در بالا گفته شد، همیشه برای شخص فرستنده‌ی درخواست ارسال می‌گردد تا در صورت لزوم ارسال مجدد با «فُرم محلی» امکان‌پذیر باشد.

 

 1. 8.                  حفاظت از داده‌های درخواست‌کنندگان

8.1.             درخواست‌ها در دفتر باشگاه رادیوآماتوری آلمان (DARC) باقی می‌مانند. حفاظت از داده‌های شخصی مطابق قوانین و مقررات جاری رعایت خواهد شد.

 

 1. 9.                  توصیه‌هایی به دارندگان شناسه‌یDE

9.1.             دارنده‌ی شناسه‌ی‌DE باید پس از دریافت گواهی‌نامه، مدیر انجمن محلی و مدیر توزیع کارت‌های تایید تماس در این انجمن را نسبت به صدور شناسه‌ی جدید مطلع سازد، تا کارت‌های تایید تماسی که برای او به این دفاتر رسیده‌اند، به نشانی‌اش فرستاده شوند.

9.2.             در صورت عوض شدن انجمن محلی و یا تغییر نشانی، بایستی فوری به دفتر DARC اطلاع داده شود تا جریان گردش کارت‌های تماس تداوم داشته باشد. در صورت تغییر انجمن محلی، رعایت بند 9.1 ضروری است.

 

 1. 10.                ایستگاه‌های دریافت آموزشی

10.1.         صدور شناسه‌های‌DE ویژه از مجموعه‌ی DE0Q..، برای انجمن‌های محلی و آموزشگاه‌های همگانی (مدارس)، به منظور آموزش عملی، امکان‌پذیر است.

10.2.         هنگام نگارش درخواست، بایستی «شناسه‌ی معرفی» انجمن محلی یا آموزشگاه همراه با نشانی بر روی فُرم تقاضا نوشته شود. همزمان، باید یک فرد مسوول برای ایستگاهِ دریافت نام بُرده شود که پیش‌شرط‌های مندرج در بند 3.1 را داشته و هموند DARC یا VFDB نیز باشد.

10.3.         اطلاعات همه‌ی DOK[3] ها و از جمله ایستگاه‌های آموزشگاه‌ها هم اجباری هستند. در این خصوص، به بند 9.1 به ویژه دقت شود.

.

تقسیم بندی رادیوآماتوری خاک آلمان

.

 1. 11.                نکاتی در خصوص پُرکردن فُرم‌ها

11.1.         مطالب را خوانا و با حروف مجزا بنویسید.

11.2.         نام باید به همان گونه که دیرتر روی گواهی‌نامه درج خواهد گردید، وارد شود. به ویژه باید دقت شود که نحوه‌ی نگارش حروفی مانند ی، ء، آ، ا، و مانند این‌ها به شکل درست نگاشته شود. (یادداشت مترجم: روشن است که در متن اصلی حروف آلمانی با همین خصوصیت‌ها مورد نظر بوده است.)

.

نمونه ای از گواهی نامه ی شنیدگری موج کوتاه

.

11.3.         نوشتن شماره عضویت بسیار مهم است. این شماره از روی کارت عضویت یا از میان فهرست‌های انجمن محلی برداشت خواهد شد. برای اعضای تازه‌وارد، در زیر قسمت «توضیحات» این موضوع یادداشت بشود.

11.4.         به درخواست‌هایی که اطلاعات انجمن محلی را در بر نداشته باشند، رسیدگی نخواهد شد، زیرا DOK برای پی‌گیری و  توزیع کارت‌های تایید تماس ضروری است.

11.5.         مدیر انجمن محلی یا کمیسیون آزمون‌های درستیِ همه‌ی اطلاعات را بررسی می‌کنند. ارایه‌ی رونوشت (کپی) از گواهی‌های رادیوآماتوری یا گواهی‌نامه‌های دیگر و همچنین مدارک آزمون‌های‌DE بایستی فقط با درخواست ویژه‌ی مرکز صدور گواهی مربوطه قابل ارایه است.

 

 1. 12.               آزمونDE

دستورالعمل‌های مربوط به آزمون‌های‌DE روی یک برگه‌ی ویژه درج می‌گردد. این برگه در ادامه‌ی این نوشتار آمده است.

 

 1. 13.               ابهامات

در صورت وجود مسایل دیگر، مرکز باشگاه‌DARC با کمال میل اطلاعات اضافی و یا کمک ارایه خواهد داد. خواهشمند است با نشانی‌های زیر تماس بگیرید:

آقای ----------  شناسه رادیوآماتوری -------------

شماره تلفن: --------------------

نشانی ایمیل: @darc.de-------------------------

.

(بخش بعدی)

.

.

مطالب مرتبط:

آگاهیهایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها بخش 1

آگاهیهایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها بخش 2

آگاهیهایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها بخش 4

آگاهیهایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها بخش 5

.

.

پانویس‌ها:

[1] DE-Kennzeichen-System

[2] Der Verband der Funkamateure in Telekommunikation und Post e. V.

[3] Deutscher Ortsverbandkenner

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2017-11-20 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.