.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -0.

در تصویر زیر نوارهای مسی و محل استقرار افزاره بر روی فیبر مدار چاپی (پـَد Pad) در زیر میکروسکوپ دیده می شود. همچنین قطره ی پخش شده ی ماده ی روان کننده ی لحیم (فلاکس) که با یک سرنگ به محل لحیم کاری داده شده نیز دیده می شود.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -1.

گام بعدی، برداشتن افزاره ی نصب سطحی با یک پنس غیرمغناتیسی و قرار دادن آن در محل لحیم کاری و درون قطره ی فلاکس است. اما افزاره را رها نکرده و آن را با پنس در محل لحیم کاری ثابت نگه می داریم.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -2.

حال با نوک هویه مرکز افزاره را به سرعت و با احتیاط فشار می دهیم تا افزاره بر سطح فیبر بنشیند.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -3.

با حرکت دادن دقیق پنس، افزاره را درست وسط محل لحیم کاری نگه می داریم و سپس یک قطب افزاره را با هویه لحیم می کنیم. فلاکس موجود در محل باعث می شود که "پـد" و محل پایانه ی افزاره قلع روی نوک هویه را "بدزدند".

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -4.

حال سمت دیگر افزاره را لحیم می کنیم. کار باید با سرعت انجام شود تا حرارت هویه باعث ذوب شدن لحیم سمت دیگر افزاره (و جابجا شدن آن) نشود.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -5.

اکنون کار پنس تمام شده و می توانیم از هر دو دست خود استفاده کنیم. برمی گردیم و به محل های اتصالِ افزاره، قلع کافی اضافه می کنیم.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -6.

کار به پایان رسید... به همین سادگی!

.

.

مطالب مرتبط:

لحیم کاری قطعات نصب سطحی (اس.ام.دی.)

شکل ساختمانی قطعات نصب سطحی (اس.ام.دی.)

آشنایی با قطعات نصب سطحی از نوع MELF

لحیم کاری افزاره های نصب سطحی (SMD): چند نکته در مورد خمیر قلع

.

.

www.<