.

حدود مجاز تماس با میدان های الکتریکی پایا و با فرکانس 30 کیلوهرتز و کمتر

پرتوگیری شغلی در فرکانس صفر هرتز تا 100 هرتز نباید از شدت میدان 25 کیلو ولت بر متر بیشتر باشد. در فرکانس 100 هرتز تا 4 کیلو هرتز مقدار قله ی شدت میدان از رابطه زیر بدست می‌آید:

.

Formel-1.

که در آن:

E: حد تماس شغلی برحسب (V/m) ، و

f: فرکانس بر حسب هرتز است.

.

مقدار سقف حد تماس برای فرکانس‌های 4 کیلوهرتز تا 30 کیلوهرتز 625 ولت بر متر می‌باشد. این مقادیر سقف برای فرکانس‌های صفر تا 30 کیلوهرتز برای بخشی از بدن و نیز برای تمام بدن در نظر گرفته می‌شود.

.

حدود مجاز تماس با میدان های مغناتیسی با فرکانس 30 کیلوهرتز و کمتر از آن

پرتوگیری شغلی در گسترة فرکانسی 300 هرتز تا 30 کیلو هرتز نباید از مقدار سقف 0/2mT تجاوز نماید.

مقادیر سقف برای فرکانس‌های 300 هرتز تا 30 کیلوهرتز شامل پرتوگیری تمام بدن و همچنین قسمتی از بدن می‌باشد.

مقدار حد تماس شغلی برای فرکانس‌های کمتر از 300 هرتز در ناحیه دست ها و پاها با ضریب 10 و همچنین بازو و ساق پا با ضریب 5 می‌تواند افزایش یابد. 

پرتوگیری شغلی در گستره فرکانسی یک تا 300 هرتز از طریق رابطه زیر بدست می‌آید:

.

Formel-2

.

که در آن:

B: حد تماس شغلی شار مغناتیسی بر حسب میلی تسلا، و

f: فرکانس بر حسب هرتز است.

.

حداکثر چگالی شار مجاز در فرکانس 60 هرتز 1 میلی تسلا می‌باشد.

 .

حد مجاز تماس با میدان های مغناتیسی پایا

مقادیر حد تماس شغلی یا شدت های شار مغناتیسی پایا به مقادیری اشاره دارد که به نظر می رسد چنان چه تقریباً کلیه شاغلین به طور مکرر در روزهای متوالی در مواجهه با آن قرار گیرند، اثر سوء بر سلامت آنان عارض نگردد. مقادیر تعیین شده باید به عنوان راهنما جهت کنترل مواجهه با میدان های مغناتیسی پایا استفاده شود، اما نباید به‌ عنوان مرز مشخصی بین ایمنی و خطر تلقی گردد.

.

موقعیت TWA هشت ساعته مقدار سقف
تمام بدن 60mT 2T
دست ها و پاها 600mT 5T
افراد حامل وسایل پزشکی الکترونیکی -- 0/5mT
جدول 1 : مقادیر تماس شغلی مجاز با میدانهای مغناتیسی برای تمام بدن و برای دست ها و پاها

.

روش اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناتیسی

برای اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناتیسی حاصل از جریان های الکتریسیته لازم است، جهت صفحه گیرنده دستگاه عمود بر جهت میدان الکتریکی و مغناتیسی قرار گیرد، در غیر این صورت شدت های بدست آمده از میدان ها غیر واقعی خواهد بود.

ابتدا برای اندازه گیری میدان الکتریکی، سوییچ اندازه گیری گام را چرخانده و بر روی حالتی قرار می دهیم، تا بتوان بوسیله دستگاه، شدت میدان الکتریکی را بر حسب V/m بدست آورد. سه حالت بالای سوییچ مربوط به شدت میدان های الکتریکی و سه حالت پایین آن مربوط به شدت میدان های مغناتیسی است . ابتدا دستگاه را بر روی کمترین گام قرار داده و شدت میدان مورد نظر را اندازه گیری می کنیم. در صورتی که  شدت میدان بالاتر از گام داده شده به دستگاه باشد، یک خط عمودی در سمت چپ صفحه نمایشگر دستگاه ظاهر می شود. در این حالت لازم است گام اندازه گیری دستگاه را بالا برد. در گام پایین، دستگاه قادر است میدان های الکتریکی را تا شدت 20 ولت بر متر اندازه گیری نماید. در صورت وجود میدان های الکتریکی با شدت بالاتر، از گام های 20-200 و یا 200-2000 استفاده می کنیم. دستگاه برای نشان دادن شدت میدان های بالای 99 ولت بر متر، مضرب عدد 1000 را بر روی صفحه نمایش نشان داده و با علامتی که در گوشه سمت راست صفحه ظاهر می شود، نشان می دهد که این عدد بایستی در عدد 1000 ضرب شود. لذا برای خواندن شدت میدان مورد نظر، لازم است عدد موجود در صفحه نمایش در عدد 1000 ضرب شود.

در مورد میدان های مغناتیسی نیز وضعیت به همین صورت است. ابتدا سوییچ اندازه گیری را چرخانده و در وضعیتی قرار می دهیم که شدت میدان های مغناتیسی بر حسب نانو تسلا اندازه گیری شود. گام پایین دستگاه برای اندازه گیری شدت میدان های مغناتیسی بین 0-200 نانو تسلا خواهد بود. در صورت وجود میدان های مغناتیسی با شدت بالاتر، از گام های 200-2000 و 2000-20000 نانو تسلا استفاده می شود . این دستگاه قادر است میدان های مغناتیسی تا شدت 20000 نانو تسلا را نشان دهد ، اما در صورت وجود میدان مغناتیسی با شدت بالاتر، تنها یک خط عمودی در گوشه سمت چپ صفحه نمایش ظاهر می شود.

در هر ایستگاهِ کاری، شدت میدان های الکتریکی و مغناتیسی در دو نقطه ، اندازه گیری می شود.

1) بر روی سینه کارگر و یا اپراتوری که در تماس با دستگاه است

2)   اندامهای انتهایی کارگر (پاها)

در صورتی که شدت میدان های موجود بالاتر از گام اندازه گیری دستگاه باشد، اندازه گیری ها در فواصل 1 و 2 متری  از منبع بر روی دوایر متحد المرکز انجام می شود و گستره شدت میدان ها در اطراف منبع مشخص می شود.

.

راه های کنترل میدان های الکترومغناتیس در محیط کار

 چگالی شار مغناتیسی با افزایش فاصله از منبع ایجاد جریان مغناتیسی سریعاً کاهش می یابد. پس مهم ترین اصل در کنترل مواجهه با میدان های الکترومغناتیس، اصل فاصله می باشد و کارگران در حالت نشسته، با میانگین های چگالی شار مغناتیسی بالاتری در مقایسه با حالت ایستاده قرار دارند.  برای این که جوشکاران از میدان های الکترومغناتیس کمتر متأثر شوند، باید از آن میدان فاصله بگیرند. به همین خاطر نیز ترانس ها از جوشکاران باید با فاصله قرار گیرند.

 اگر ترانس نزدیک کارگر باشد و کارگر بطور مستمر در کنار آن کار می کند بهتر است با تدابیری فاصله بین منبع و فرد افزایش یابد.

.

abschirmung-elektrosmog

.

در مورد نقطه جوش پرتابل، امکان فاصله گرفتن از دستگاه وجود ندارد. تنها می توان با کاهش میزان تماس، از اثرات مخرب این میدان ها بر روی بدن کارگران جلوگیری کرد. در مورد این دستگاه ها باید به این نکته توجه کرد که به هیچ وجه کارگرانی که از وسایل تنظیم کننده ضربان قلب استفاده می کنند، نبایستی در نزدیکی آنها قرار بگیرند.

(پایان)

.

.

مطالب مرتبط:

ایمنی در میدان های مغناتیسی - بخش اول

.

.

 منابع:

http://javadja.blogfa.com/post-258.aspx

http://www.leybold-shop.de/feldstaerkemessgeraet-digital-667922.html

http://www.ld-didactic.de/documents/de-DE/GA/GA/6/667/667922de.pdf

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2015-07-25 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.